White Milk Glass

Pattern > Ebony Crest

  • Fenton Black Ebony Crest Milk Glass Basket Rare Fenton Shop Only
  • Vintage 7 Fenton Ebony (black) Crest Milk Glass Basket